Неділя, 27.11.2022, 17:45


    Комунальний заклад «Лозівський ліцей №12»
    Лозiвської міської ради Харківської області
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Друзі сайту
 
ПРАВИЛА 
        внутрішнього розпорядку для працівників закладу
 
I. Загальні положення 
1.1. Відповідно до статті 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.
Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижче від визначеної законом.
В навчальному  закладі  трудова  дисципліна  ґрунтується   на свідомому виконанні  працівниками  своїх  трудових  обов'язків і є необхідною умовою  організації  ефективної  праці  і   навчального процесу.
Трудова дисципліна  забезпечується  методами  переконання  та заохочення до    сумлінної   праці.   До   порушників   дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.
1.2. Україна забезпечує рівність трудових прав усіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.
1.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті зміцнення трудової і виконавчої дисципліни, правильну організацію праці, повне і раціональне використання робочого часу, підвищення якості і продуктивності праці.
1.4. Дія  Правил  внутрішнього  трудового  розпорядку  поширюється  на  всіх  працівників  закладу  які  перебувають  з ним  у трудових  відносинах.
 
II. Порядок прийняття і звільнення працівників 
2.1. Громадяни України  вільно  обирають  види  діяльності,  не заборонені законодавством,   а   також   професію,   місце  роботи відповідно до своїх здібностей.
Працівники закладу приймаються на роботу за трудовими договорами,  контрактами  або  на  конкурсній  основі відповідно до чинного законодавства.
2.2. При прийнятті на  роботу  власник  або  уповноважений  ним орган (керівник)    зобов'язаний    зажадати    від    особи,   що працевлаштовується:
 - подання трудової книжки,  оформленої у встановленому порядку, пред'явлення паспорта,  диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку.  Військовослужбовці,  звільнені із Збройних Сил  України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, 
Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України,  інших  військових  формувань,  створених  відповідно  до законодавства   України,   та   військовослужбовці,  звільнені  із Збройних  Сил  колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав учасниць СНД, пред'являють військовий квиток;
- Особи, які влаштовуються на роботу,  що  вимагає  спеціальних знань, зобов'язані  подати  відповідні  документи  про  освіту  чи професійну підготовку (диплом,  атестат,  посвідчення), копії яких завіряються керівником  закладу  освіти  і  залишаються в особовій справі працівника.
При укладанні трудового договору забороняється  вимагати  від осіб, які  поступають  на  роботу,  відомості  про  їх партійну та національну приналежність,  походження та документи,  подання яких не передбачено законодавством.
2.3. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно  до вимог Закону України про освіту. 
2.4. Працівники  закладу  можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.
2.5. Прийняття на роботу оформляється наказом  (розпорядженням) власника  або  уповноваженого ним органу (в тому числі призначених органами  державного  управління   освітою),   який   оголошується працівнику під розписку.
2.6. На осіб, які працювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки.
На тих хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова  книжка  ведеться  за  умови,  якщо  ця  робота  є основною.
Запис у  трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи.
Ведення трудових  книжок  необхідно  здійснювати   згідно   з Інструкцією про  порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах  і   організаціях,   затвердженої   спільним   наказом Мінпраці, Мінюсту  і  Міністерства  соціального  захисту населення України від 29 липня 1993 року.
Трудові книжки  працівників зберігаються як документи суворої звітності в закладах і установах освіти.
Відповідальність за організацію ведення обліку,  зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника закладу.
2.7. Приймаючи  працівника або переводячи його в установленому порядку на  іншу  роботу,  власник  або  уповноважений  ним  орган (керівник) зобов'язаний:       
1) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
 2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.
2.8. Припинення трудового договору може  мати  місце  лише  на підставах, передбачених   чинним   законодавством,   та   умовами, передбаченими в контракті.
2.9. Розірвання трудового договору з ініціативи  власника  або уповноваженого ним  органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.
Звільнення педагогічних  працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.
Звільнення педагогічних     працівників    за    результатами атестації, а  також  у   випадках   ліквідації   закладу, скорочення кількості   або   штату  працівників   здійснюється у відповідності з чинним законодавством.
2.10. Припинення   трудового   договору   оформляється  наказом керівника закладу.
2.11. Керівник зобов'язаний в  день  звільнення   видати   працівникові   належно 
оформлену трудову   книжку   і   провести   з   ним  розрахунок  у відповідності з  чинним   законодавством.   Записи   про   причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням  на  відповідний пункт, статтю  закону.  Днем  звільнення  вважається останній день роботи. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, адміністрація повинна письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.
2.12. Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації не допускається без попередньої згоди первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.
 
III. Основні правила та обов'язки працівників 
3.1. Педагогічні працівники мають право на:
- захист професійної честі, гідності;
  - вільний вибір форм,  методів,  засобів навчання,  виявлення педагогічної ініціативи;
- індивідуальну педагогічну діяльність;
- участь у громадському самоврядуванні;
- користування подовженою оплачуваною відпусткою;
   - підвищення  кваліфікації,  перепідготовку,  вільний   вибір змісту, програм,   форм  навчання,  організацій  та  установ,  які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.
3.2. Працівники закладу освіти зобов'язані:
а) працювати сумлінно,  виконувати навчальний  режим,  вимоги статуту   закладу   і  правила  внутрішнього  розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;
б) виконувати   вимоги  з  охорони  праці,  техніки  безпеки, виробничої санітарії,    протипожежної    безпеки,     передбачені відповідними правилами та інструкціями;
в) берегти   обладнання,   інвентар,   матеріали,   навчальні посібники тощо,  виховувати учнів бережливе  ставлення   до   майна  закладу.
     Працівники закладу в установлені строки повинні проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.
3.3. Педагогічні  та  наукові  працівники   закладу повинні:
     а) забезпечувати умови  для  засвоєння учнями навчальних  програм   на рівні обов'язкових державних вимог,  сприяти розвиткові здібностей учнів;
     б) настановленням   та   особистим   прикладом   утверджувати повагу до    принципів    загальнолюдської     моралі:     правди, справедливості, відданості,   патріотизму,   гуманізму,   доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;
     в) виховувати       повагу       до      батьків,      жінки, культурно-національних, духовних,  історичних  цінностей  України, країни походження,  державного і соціального устрою,  цивілізації, відмінних від  власних,  дбайливе   ставлення   до   навколишнього середовища;
     г) готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння,  миру, злагоди між усіма народами,  етнічними, національними, релігійними групами;
     д) додержувати педагогічної етики,  моралі, поважати гідність дитини, учня, студента;
     е) захищати  дітей,  молодь  від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, іншим шкідливим звичкам;
     ж) постійно   підвищувати   професійний  рівень,  педагогічну майстерність і загальну культуру.
3.4. Коло  обов'язків (робіт),  що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю,  кваліфікацією  чи  посадою,  визначається посадовими інструкціями     і    положенням,    затвердженими    в установленому порядку    кваліфікаційними    довідниками     посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положеннями  і   правилами внутрішнього   розпорядку відповідного закладу освіти та умовами контракту,  де ці обов'язки конкретизуються.
 
IV. Основні обов'язки власника або уповноваженого ним органу 
4.1. Керівник закладу зобов'язаний:
     а) забезпечити необхідні організаційні  та  економічні  умови для проведення  навчально-виховного  процесу  на  рівні  державних стандартів якості освіти,  для ефективної роботи  педагогічних  та інших працівників    закладу відповідно   до   їхньої спеціальності чи кваліфікації;
     б) визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять,  забезпечувати  їх  необхідними засобами роботи;
     в) удосконалювати навчально-виховний процес,  впроваджувати в практику  кращий  досвід роботи,  пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу освіти;
     г) організовувати     підготовку     необхідної     кількості педагогічних, кадрів, їх  атестацію,  правове  і професійне навчання як у своєму навчальному закладі,  так і відповідно до угод в інших  навчальних закладах;
     д) укладати  і  розривати  угоди,  контракти  з   керівниками підрозділів, педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства;
     е) доводити  до  відома  педагогічних  працівників  у   кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;
     є) видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки.  Надавати відпустки всім працівникам закладу відповідно до графіка відпусток;
     ж) забезпечити  умови техніки безпеки,  виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та  безпечні  умови  праці,  необхідні для виконання працівниками трудових обов'язків;
     з) дотримуватись     чинного      законодавства,      активно використовувати засоби  щодо  вдосконалення управління,  зміцнення договірної та трудової дисципліни;
     и) додержуватись умов колективного договору,  чуйно ставитись до повсякденних  потреб  працівників  закладу,  учнів    забезпечувати   надання   їм установлених пільг і привілеїв;
     і) організувати харчування  учнів і працівників закладу;
     ї) своєчасно   подавати   місцевим   органам    державної виконавчої   влади   встановлену   статистичну   і   бухгалтерську звітність,  а також інші необхідні відомості  про  роботу  і  стан закладу;
     к) забезпечувати   належне  утримання  приміщення,  опалення, освітлення, вентиляції,  обладнання,  створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників закладу та учнів.
 
V. Робочий час і його використання 
5.1. Для  працівників  закладу установлюється   п'ятиденний   робочий тиждень  з нормальною тривалістю робочого часу працівників 40 годин на тиждень та двома вихідними днями - субота, неділя. 
Для педагогічних працівників школи початок та закінчення роботи встановлюється відповідно до розкладу уроків. Педагогічне навантаження вчителів школи – 18 годин на тиждень, що відповідає тарифній ставці.
Для інших працівників тривалість щоденної роботи визначається графіками змінності, які затверджує керівник закладу за погодженням з профспілковим комітетом.
Для сторожів закладу запроваджений підсумований облік робочого часу. Встановити обліковий період календарний рік, який охоплює робочий час і години у вихідні дні і святкові дні, години відпочинку. Обліковий період встановити з 1 січня по 31 грудня поточного року. Норма робочого часу за обліковий період визначається за графіком шестиденного робочого тижня. 
В межах  робочого  дня  педагогічні працівники закладу повинні нести      всі      види      навчально - методичної роботи  відповідно  до  посади, навчального плану.
Режим роботи ЗНЗ:
                  з 730  до 1600. Вихідні дні: субота та неділя. Директор, заступники директора з навчально-виховної роботи з 730 до 1600, перерва з 1130 до 1200. Секретар, завідувач господарства, завідувач бібліотеки, робітник з комплексного обслуговування з 800 до1630, перерва з 1200 до 1230.
Графік роботи їдальні ЗНЗ з 900 до 1500, без перерви:
Комірник: з 600 до 1430.
Кухар: з 600 до 1430.
Підсобний працівник кухні: з 0700 до 1530.
Працівникам їдальні надається можливість споживання їжу протягом робочої зміни.
Графік роботи гардеробника (2 чол.):
І зміна: з 700 до 1530.
ІІ зміна: з 1000 до 1830.
Працівникам надається час для споживання їжі протягом робочої зміни на робочому місці.
Графік роботи:
           двірника:  з 600 до 1430, перерва з 1000 до 1030. В холодну пору року двірник має додаткову перерву терміном 30 хв. протягом робочого часу.
           прибиральника службових приміщень : з 800 до 1630, перерва з 1200 до 1230, тривалість 
зміни-8 год.
           старшої медсестри:   з 800 до 1600.
           сторож нічний: (3 чол.)
                        1 нічна зміна: з 1800 до 0700;
                        2 денна зміна (вихідні та святкові дні): з 0700 до 1800                         
Працівникам, які працюють без перерви надається можливість приймання їжі протягом робочої зміна на робочому місці.
5.2. При відсутності педагога або  іншого  працівника  закладу керівник  зобов'язаний  терміново  вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.
5.3. На роботах, де запроваджений підсумований облік робочого часу працівники працюють згідно положення про встановлення підсумованого обліку робочого часу, яке затверджене керівником та погоджено головою профспілкового комітету.
5.4. Керівник закладу залучає педагогічних  працівників до чергування  в  закладі.  Графік  чергування  і  його тривалість затверджує керівник  закладу   за   погодженням   з   педагогічним колективом і профспілковим комітетом.
Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок  і  матерів,  які  мають  дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або  дітей  віком  від  трьох  до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.
5.5. Під час канікул,  що не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу освіти  залучає  педагогічних   працівників   до педагогічної та   організаційної   роботи  в  межах  часу,  що  не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.
5.6. Робота     органів    самоврядування    закладу  регламентується Положеннями   про   відповідні   заклади   освіти, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та Статутом.
5.7. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіками, які затверджуються керівником управління за погодженням з профспілковим комітетом та доводиться до відома всіх працівників. Графік відпусток складається на кожен календарний рік не пізніше 5 січня поточного року.
Керівним, педагогічним працівникам закладу відпустки повної тривалості у перший та наступні робочі роки надавати у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.
Щорічну основну відпустку надавати працівникам тривалість не менш як 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладання трудового договору.
Перенесення щорічної основної відпустки, поділ її на частини та відкликання з відпустки проводити відповідно до умов, передбачених статтями 11 та 12 Закону України „Про відпустки”.
Педагогічним працівникам невикористану частину щорічної відпустки, за умови її поділу, надавати в канікулярний період. 
За бажанням керівних, педагогічних працівників частину щорічної основної відпустки замінювати грошовою компенсацією за можливості забезпечення їх у відповідний період роботою. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної основної відпустки не повинна бути менша ніж 24 календарних дні. Особам віком до 18 років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.
5.8. Педагогічним працівникам забороняється:
     а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;
     б) продовжувати або скорочувати тривалість  занять  і  перерв між ними;
     в) передоручати виконання трудових обов'язків.
5.9. Забороняється в робочий час:
     а)  відволікати педагогічних працівників від їх  безпосередніх обов'язків для участі в різних господарських роботах,  заходах, не пов'язаних з навчальним процесом;
     б)   відволікання  працівників  закладу   від  виконання професійних обов'язків,  а  також  учнів,  студентів,   курсантів, слухачів, стажистів,     клінічних     ординаторів,    аспірантів, докторантів за рахунок навчального часу  на  роботу  і  здійснення заходів, не  пов'язаних  з  процесом навчання,  забороняється,  за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
 
VI. Заохочення за успіхи в роботі 
6.1.  За  зразкове  виконання  своїх  обов'язків,   тривалу   і бездоганну  роботу,  новаторство  в  праці  і за інші досягнення в роботі застосовуються наступні види заохочень:
а) винесення подяки;
б) преміювання;
в) нагородження почесною грамотою.
Заохочення, передбачені підпунктами а) і б) зазначеного пункту, застосовуються адміністрацією за погодженням, а передбачені підпунктом в) – сумісно з профспілковим комітетом управління.
6.2. Заохочення оголошуються в наказі або розпорядженні, доводяться до відома всього колективу і заносяться в трудову книжку працівника.
6.3. За особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі органи для заохочення, до нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними значками і до присвоєння почесних звань і звання кращого педагогічного працівника за даною професією. 
 
VII. Стягнення за порушення трудової дисципліни 
7.1. Порушення трудової дисципліни, тобто не виконання або не належне виконання з вини працівника, накладених на нього трудових обов`язків, тягне за собою накладання дисциплінарного стягнення.
7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:
а) догана;
б) звільнення.
7.3. Звільнення, як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов`язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення; за прогул (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин; появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп`яніння. 
7.4. Дисциплінарні  стягнення  застосовуються  органом, якому  надано  право  прийняття  на  роботу ( обрання.  затвердження  і  призначення  на  посаду)  даного  працівника.
На  працівників, які  несуть  дисциплінарну  відповідальність,  положенням  та  іншими  актами  законодавства  про  дисципліну, дисциплінарні  стягнення   можуть  накладатися    також  органами, вищестоящими  щодо  органів, вказаних в  абзаці  першому  цього  пункту.
              Дисциплінарне стягнення застосовується керівником безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування 
його у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
7.6. До застосування дисциплінарного стягнення керівник повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.
За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.
При обранні виду стягнення керівник повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.
Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку в триденний строк.
При відмові працівника від ознайомленні з наказом про оголошення стягнення під розписку, складається акт, який засвідчують своїм підписом очевидці цього факту.
7.7. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.8. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.
Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.
7.9. Керівник має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.
 
 
 
 
 
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Листопад 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
САЙТИ ВЧИТЕЛІВ

"Сайт вчителя інформатики Гугіс Світлани Володимирівни"

"Сайт вчителя предмета "Захист Вітчизни"

Освітні ресурси
Захист прав дитини
Національна гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright MyCorp © 2022Конструктор сайтів - uCoz